Arrays vs Sets vs Tuples

Sau khi đọc qua các bài Arrays, SetsTuples, bạn sẽ dễ dàng nhận ra điểm chung của chúng là tập hợp các phần tử. Vậy khi nào chúng ta nên sử dụng Arrays, Sets hay Tuples, bạn cần chú ý những đặc điểm sau:

  • Nếu bạn muốn tạo ra một tập hợp, mà tập hợp đó không được phép thay đổi các phần tử, đồng thời có thể truy cập giá trị bằng cách truyền tên phần tử hoặc vị trí của phần tử thì bạn nên sử dụng Tuples
let myPet = (name: "Milo", color: "Browns", age: 2)
  • Nếu bạn muốn một tập hợp, mà tập hợp đó bao gồm những phần tử không trùng lặp giá trị hoặc kiểm tra một phần tử một cách nhanh chóng đó là lúc bạn nên sử dụng Sets
let phones = Set(["0903339999", "0909993333", "0903939393"])
  • Một tập hợp có thể chứa những phần tử có giá trị giống nhau hoặc có thể  sắp xếp, Arrays là 1 lựa trọn sáng suốt
let numbers = [0, 1, 3, 5, 9 , 0 , 4, 6, 5]

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer