iOS App LifeCycle (Vòng đời của 1 iOS App)

Trước giờ, khi đi phỏng vấn và được hỏi về App Lifecycle thì câu trả lời của mình thường là:

application: didFinishLaunchingWithOptions: -> Bool

applicationWillEnterForeground: is called after application: didFinishLaunchingWithOptions

applicationDidBecomeActive

applicationWillEnterForeground

applicationWillResignActive

applicationDidEnterBackground

applicationWillTerminate

Và cũng chẳng có anh nào nói cho mình biết là câu trả lời đó là đúng hay sai cả, tới hôm được anh Thơ hỏi về nó, và mình cũng trả lời y như thế và thế là bị ổng bón cho 1 bó hành vào mồm ngay thế là chết toi.

Chính xác câu trả lời của nó nằm ở tấm hình bên dưới

By Apple

Đây mới chính là câu trả lời chình xác của câu hỏi này, và những cái mình trả lời nó chỉ là Lifecycle Events mà thôi.

Và nếu bạn trả lời như tấm hình của tấm hình ở trên, có thể bạn sẽ bị hỏi câu khác như, vậy trường hợp nào ứng dụng sẽ chuyển từ Active sang In-Active, thì sẽ có câu trả lời mà Apple đã note trong document của mình:

Note

Deactivation also happens in response to a temporary interruption, such as an incoming phone call. Depending on the type of interruption and the user’s actions, a deactivated app may transition to the background or be reactivated.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu có gì không đúng bạn có thể để lại ở cmt bên dưới, mình sẽ ghi nhận và note lại <3 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer