Mảng (Arrays)

Mảng (Arrays) là tập hợp các giá trị được lưu trữ (khởi tạo) bằng 1 giá trị đơn. Nói đơn giản, Long, Nam, Hoàng và Linh là tên của nhiều người, và mảng giúp bạn không phải nhiều biến cho từng loại tên kể trên.

let long = "Long"
let nam = "Nam"
let hoang = "Hoàng"
let linh = "Linh"

let arrays = ["Long","Nam","Hoàng","Linh"]

Dòng cuối cùng trọng đoạn code ở trên là cách để tạo 1 Mảng(Arrays), tất cả các phần tử được đặt trong dấu ngoặc vuông([]) và mỗi phần tử cách nhau bằng dấu phẩy(,) 

Bạn có thể lấy giá trị trong mảng bằng cách truyền vị trí của phần tử, Vị trí phần tử trong mảng bắt đầu từ 0. Để lấy được “Nam” bạn có thể viết code như sau:

arrays[1]

Việc truyền index vào mảng, có thể gây CRASH app nếu như bạn truyền con số lớn hơn hoặc bằng độ dài của mảng. 

arrays[4] // or arrays[6]

Nếu như bạn muốn khởi tạo mảng chỉ chứa 1 loại dữ liệu duy nhất, bạn có thể truyền kiểu dữ liệu ấy vào khi bạn khởi tạo mảng

let arrays: [String] = ["Long","Nam","Hoàng","Linh"]
let numbers: [Int] = [1,2,3,4,5]

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer