Sets

Sets là tập hợp các giá trị tương tự như Arrays, và nó có 2 điểm khác biệt chính:

  1.  Các phần tử được lưu trữ ngẫu nhiên
  2. Không có phần tử xuất hiện 2 lần, tất cả các phần tử có giá trị duy nhất

Bạn có thể tạo sets trực tiếp từ Arrays,

let colors = Set(["red", "green", "blue"])

Khi bạn khởi tạo biến colors ở Playground, bạn sẽ thấy được giá trị trả về không theo đúng thứ tự mà chúng đã tạo ra trước đó.

Và nếu bạn khởi tạo biến colors với các giá trị trùng lắp, bạn sẽ chỉ thấy tất cả giá trị 1 lần

let colors = Set(["red", "green", "blue", "red", "green", "blue"])

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer