Tuples

Tuples cho phép bạn lưu trữ 1 số dữ liệu vào 1 biến, đọc tới đây bạn sẽ nghĩ nó rất giống Arrays phải không? Điểm khác biệt của Tuples là:

  1. Bạn không thể thêm hoặc sửa phần tử của nó
  2. Bạn không thể thay đổi kiểu dữ liệu của mỗi phần tử, kiểu dữ liệu sẽ được định nghĩa khi bạn khởi tạo 1 tuples
  3. Bạn có thể lấy giá trị của mỗi phần tử bằng cách sử dụng vị trí hoặc tên của phần tử đó, và Swift sẽ không cho phép bạn truyền vị trí hoặc tên không tồn tại trong tuple

Tuples được khởi tạo bằng cách truyền các phần tử vào bên trong dấu ngoặc tròn “()”

var admin = (name: "Long", age: 25)

Như đặc điểm của Tuples đã được nói ở trên, Bạn có thể lấy được tên của biến admin như sau:

admin.0

hoặc

admin.name

Bạn có thể thay đổi giá trị của mỗi phần tử của Tuples nhưng sẽ không thay đổi kiểu dữ liệu của nó.

// Right
admin.name = "Linh"
//Get error
admin.name = 56

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer